انتخاب رنگ مناسب پرده برای مبلمان زرشکی

- رنگ پرده را زرشکی (رنگ مبلمان) یا طوسی (رنگ فرش) انتخاب کنید.
- اگر می خواهید از پرده گل دار یا راه راه استفاده کنید باید حداقل رنگ زرشکی در آن طرح وجود داشته باشد
- برای انتخاب رنگ سوم هم می توانید از پالت رنگ های ارائه شده استفاده کنید یعنی می توانید پارچه هایی را برای پرده استفاده کنید که این رنگ ها در آنها موجود باشد.

 

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی – پالت رنگی شماره ۱

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی - پالت رنگی شماره 1

 

 

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی – پالت رنگی شماره ۲

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی - پالت رنگی شماره 2

 

 

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی – پالت رنگی شماره ۳

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی - پالت رنگی شماره 3

 

 

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی – پالت رنگی شماره ۴

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی - پالت رنگی شماره 4

 

 

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی – پالت رنگی شماره ۵

بهترین رنگ ها برای ست کردن با مبلمان زرشکی - پالت رنگی شماره 5